یک روز پدر دست روی شانه ی پسرش گذاشت و گفت:پسرم کی قویتره من یا تو ؟

پسر گفت:من.پدر ناراحت شد و دوباره پرسید:حالا کی قویتره؟

پسر گفت:من.پدر با دلی شکسته دل شکستهدستش را از شانه ی پسرش برداشت و کمی عقب تر رفت و از پسرش پرسید:حالا کی قویتره؟

پسر گفت:شما.پدر با تعجب از پسرش پرسید:چرا نظرت عوض شد؟

پسر گفت:چون وقتی دستت را روی شانه ام گذاشتی احساس میکردم که همه ی دنیا دستمه!