راحت نوشتیم بابا نان داد...

بی انکه بدانیم بابا چه سخت برای نان جوانیش را داد...