کوچه ی شیطان

شیطانتو گفتی با بند کفش                           

نوک اردک راببند

دم گربه ها را بکش

به مرد کچل هم بخند

تو گفتی بچسبان ادامس

به موی پسر دایی ات

بزن بر سر مورچه

تو با لنگه دمپایی ات

چرا دوست داری که من

شبیه خودت بد بشم

نمی خواهم از این به بعد

من از کوچه ات رد شوم

/ 0 نظر / 18 بازدید