خاطره ی21 شهریور

من ومامانم 21 رفتیم گرگان خونه ی عموم.من و دختر عموم مریم صبح ها و عصر ها با دوچرخه می رفتیم بیرون و با دوستای دختر عموم بازی میکردیم و خیلی به من و دختر عموم خوش می گذ شتنیشخندو از نمایشگاه پاییزه خرید کردیم.وبعد رفتیم النگ دره و یک ناهار خوش مزه خوردیم. خوشمزهخوشمزه

/ 1 نظر / 21 بازدید
هما

چشم.من لینکت کردم.[قلب][ماچ]