چرا من لاغرم...

همه از من می پرسن که چرا لاغریمتفکرمنم که باید صدو بیست چشمبار بگم که  فعالیت فکری من زیاده برای همین کالری می سوزونناراحت

باز دوبار ازم می پرسن اگه تو غذا ها رو کامل می خوری هیچ مشکلی هم نداری پس چرا لاغریسوالمنم باید دوباره همین جواب و بدمچشمناراحتاگر که کسی داره این متنو می خونه ومنو میشناسه این قدر ازم سوال نکنین.ناراحتاگر جواب نمی دونین جوابشم گفتم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سپیده

واقعاراست می گی

مریم

حناخانوم خودت چندروزپیش ازمن پرسیدی که من یعنی خودت لاغری یانه[مغرور]