دندان پزشک

ای بچه خوب عزیز

فرشته پاک تمیز

دندون به تو خدا داده

چشم داده دست و پا داده

دندون داده پاک سفید

قشنگ مثل مروارید

دندون پزشک عزیز ماست

همیشه دوست بچه هاست

 

/ 0 نظر / 6 بازدید