تولد از نوع جنگلش

یک شنبه یعنی 4 فروردین  تولدم بود هوراکه میرم تو9 ساللبخندواسه ی همین همه ی فامیل هامون و مامانم دسته به یکی کردن که بخاطر من بریم جنگل صبح که شد همه منو نگاه میکردنناراحتسوالچون همه ی فامیل هامون انجا بودن من از خجالت داشتم اب میشدمناراحتخجالتمنم به انا شک داشتم که چرا برخورد انها با من با روز های قبل فرق میکنهسوالمامانم به دختر عمم زهرا که کلاس دوم و به دختر عموم مریم که کلاس پنجمه گفته بود که برن از مغازه ها بادکنک و شرشره بخرن .که جنگل رو تزیین کنن.وقتی رفتیم جنگل دیدم که همه جا بادکنک یکم تعجب کردم تعجبو گفتم این چه جنگلی متفکراما بعد گفتم حتما من بعد می بینم و بی خیالش شدم .منم که نمی دونستم موضوع از چه قرارهسوالچند دقیقه بعد مریم و زهرا گفتن تولدت مبارک. من گیج شدم که به کی میگنمتفکرسوالبعدش یکی از بادکنک ها ترکیدتعجبو همه به من گفتن تولدت مبارکهورادلقکو شروع کردن به دست زدنلبخندمنم داشتم از خوشحالی بال درمیاوردفرشتهبا تشکر عزیزجووون   عمو علیرضا و عمو ابراهیم وخونوادش عمه ها: حلیمه رحیمه  سلیمه حکیمه و تشکر ویزه از دختر خاله فاطمه وعمو نعمت که با حرکات موزون خودشون مجلسمون رو گرم کردندلقکدر اخر هم من به همه مهمون ها واسه گیفت تولد (تقویم  سال92 با تصویر مناجاتم ) رو دادم...همه تحسینم کردن واز ایده من خوششون اومده بود.

/ 5 نظر / 3 بازدید
سپیده

واقعاجالبه[متفکر]

سپیده

چه تولدخوبی! [فرشته]

سپیده

تولدت مبارک[هورا]

ارمین

تولدت مبارک میدونم که خیلی از اون موقع گذشته اما مبارک