شعر(قیمه نذری)

بوی قیمه ی نذری        توی کوچه پیچیده        مادرم پلوهارا                 در کنار هم چیده

توی چشم اواشک است     روی صورتش لبخند   تا که می رسدهیءت    دود میکند اسفند

کوچه می شود ارام         بعد ظهر عاشورا     پخش می کنم من هم    قیمه های نذری را

/ 0 نظر / 123 بازدید