نرگس و جوجو

در زمان های قدیم یک دختر کوچکی به نام نرگس پیش مادر وپدرش زندگی می کرد.این دختر خیلی مهربان بودقلب.ولی همه با اون بد بودندعصبانی.یک روز که نرگس به بازار  رفت . او یک سگ کوچک وبا مزه را دید.او دلش برای سگ کوچک سوخت و او را به خانه برد فرشتهنرگس اسم ان سگ را جو جو گذاشت.نرگس وسگش جو جو روزها را با هم سپری کردند تا این که زمستان امد. جو جو خیلی گرسنه اش شده بود.نرگس می خواست بیرون برود.ولی در ان هوای سرد نمی توانست بیرون برودناراحتناگهان فکری به ذهنش رسیدمتفکریکی از دوستانش به نام مریم یک فروشگاه غذای حیوانات داشت.نرگس به دوستش زنگ زد و از او 4بسته غذای سگ درخواست کرد.بعد از چند دقیقه مریم برای نرگس 4 بسته غذای سگ اورد.بعد از سه ماه زمستان رفت و بهار امدلبخندنرگس و جو جو خیلی دوست داشتند اولین روز بهار به بازار بروند.لبخندوقتی نرگس و جو جو خرید هایشان را کردند و می خواستند به خانه برگردند یک دفعه مادر جو جو را دیدند. جو جو خیلی خوش حال شدلبخندجو جو و مادرش برای همیشه پیش نرگس ماندند و با خوشی زندگی کردندهورا

/ 0 نظر / 4 بازدید