این پول...

  • اگر مردی دنبال پول بدود           دیوانه پول است
  • اگرانرا نگه دارد                       سرمایه داراست
  • اگرانراخرج کند                        ولخرج است
  • اگرانرا بدست نیاورد                 بی استفاده است
  • اگر سعی نکند که انرابدست نیاورد   فاقد هدف است
  • اگربدون کارکردن  انرابدست اورد       مفت خور است
  • اگرانرابعدازیک عمر کار سخت بدست اورد
  • احمقی است که هیچ از زندگی بدست نیاورده!متفکر
/ 0 نظر / 20 بازدید