22بهمن

بیست و دوم بهمن روز خیلی خوبی بود چون که از طرف مدرسه رفتیم و همه ی دوستامم بودندنیشخندما از مدرسه تا میدان احمدی سرود خوندیم.شعار های مرگ بر امریکاوایران کشور ماست خمینی رهبر ماست و مرگ بر اسرایل.............

راستش تو راه پیمایی گم شدیدم وقتی مدیر مو نو دیدیم خیلییییی خندیدیم.چون همش از اونجا رد می شدیم اما مدیر مونو نمیدیدیم.خلاصه خیلی راه رفتی مو شعار و سرود خوندیم اما بازم خسته نشدیماوهموقع برگشتن از تشنگی داشتیم می مردیم گریهکه خدا رو شکر یک مغازه باز بودمژه و من یه اب مدنی گرفم و دوستم محدثه بستنی خریدخوشمزه

و من تا وقتی که به مدرسه رسیدیم فقط اب رو سرو صورتم می ریختمعینک

وقتی که به مدرسه رسیدیم رفتم خونه ی مامان بزرگم و به من یه کاسه سوپ دادخوشمزه

و بعد از این که سوپ مو خوردم با اژانس رفتم خونمونناراحت

و خلاصه اون روز روز خیلی خوبی بودلبخند

/ 0 نظر / 4 بازدید